سایت خبری و مذهبی

محاجۀ حزب اللهی با منتقد سکولار/ دفاعیه ای از اصحاب ۹ دی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

محاجۀ حزب اللهی با منتقد سکولار/ دفاعیه ای از اصحاب ۹ دی
مخالف خوانی های برخی از آحاد طبقات متوسط جدید ایران علیه حزب اللهی، این انسان ویژۀ انقلاب اسلامی، سالیان متمادی هست که ادامه دارد. در وجیزۀ ذیل به این اتهامات پاسخ گفته خواهد شد.

خبرنامه کرامت البرز ، گروه دین و اندیشه-سیدجواد طاهایی: مخالف خوانی های برخی از آحاد طبقات متوسط جدید ایران علیه حزب اللهی، این انسان ویژۀ انقلاب اسلامی، سالیان متمادی هست که ادامه دارد. در وجیزۀ ذیل به نحو کمی پلمیک به این اتهامات پاسخ گفته خواهد شد. این یادداشت اتهامات متقابل حزب اللهی به برخی اعضای جامعه مدنی ایران هست.
دشمنی
تابع نه دوست دارد نه دشمن. اینکه ما کسی باشیم و طوری زندگی و قضاوت کنیم که کسی دشمن ما نشود، دقیقاً یعنی آنکه ما دوستی نخواهیم داشت؛ چوب خشک نه دوست دارد نه دشمن
می گویید حزب اللهی دشمن- محور هست و زیاده به مقولۀ دشمنی اشتغال دارد و البته شما برخلاف او، به دشمنی و دشمن فکر نمی کنید. اما واقعیت آن هست که متقابلاً دشمن هم به شما فکر نمی کند. در واقع شما دشمن ندارید و کسی دشمن شما نمی شود زیرا شمایان واقعیتی خفته و ایرانیانی افقی هستید. باید کسی باشید و اراده ای را بر زبان آورید تا دشمنی داشته باشید. هیچ دولت قوی ای دشمن شاه قجری نبود؛ زیرا او تابع بود و تابع دشمن ندارد. تابع، آقابالاسر یا هرچیز دیگری شبیه آن دارد. تابع نه دوست دارد نه دشمن. اینکه ما کسی باشیم و طوری زندگی و قضاوت کنیم که کسی دشمن ما نشود، دقیقاً یعنی آنکه ما دوستی نخواهیم داشت؛ چوب خشک نه دوست دارد نه دشمن. اگر ما روح قاجاری و منفعلی داشته باشیم و ده برابر آقای دکتر طباطبایی متفکر و فیلسوف باشیم؛ باز هم فرقی نخواهدکرد. ناصرالدین شاه می تواند مطالعات و افکار حضرت ایشان را داشته باشد و باز هم همان ناصرالدین شاه باشد.
وقتی هیچ کدام را نداشته باشیم دقیقاً یعنی آنکه ما هیچ نیروی بیرونی برای تغییر و توسعه نخواهیم داشت؛ چیزی ما را تکان …

اخبار پیشنهادی:

محاجۀ حزب اللهی با منتقد سکولار/ دفاعیه ای از اصحاب ۹ دی